تذكرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضییع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی كه مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.بارم دروس عربی


بارم بندی درس عربی (1) سال اول متوسطه

نمره

عناوین

مشترك در امتحان پایانی نوبت‌های اول ، دوم وشهریور

الف- ترجمه عبارت‌ها و
درك و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی كتاب

5/2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
- دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- طرح سؤال آزاد در زمینه ترجمه،مانند :اكمل الفراغ …یافتن ترجمه كلمات از طریق كلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- كاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

5/2

1- یادآوری شامل: شناخت افعال و كاربرد صیغه های مختلف آن، ضمیر و اعراب بعضی كلما ت

25/2

2- ثلاثی مزید

25/2

3- جامد و مشتق

1

4- التحلیل الصرفی

1

5- اضواء قرآنیه و فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

1

1- شناخت افعال مجرد و مزید و كاربرد صیغه های مختلف آن

75/0

2-  ضمیر

5/0

3-  موصول

75/0

4-  معرب ومبنی

1

5-  جمله فعلیه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

1

6-  جمله اسمیه ( مبتدا و خبر و …)

2

7 - التحلیل الصرفی و الاعراب

1

8 - التشكیل

1

9 - اضواء قرآنیه ، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1- شناخت افعال مجرد و مزید و كاربرد صیغه های مختلف آن

75/0

2- جامد و مشتق

75/0

3- ضمیر

5/0

4- موصول

5/0

5- معرب ومبنی

1

6- جمله فعلیه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

1

7 - جمله اسمیه ( مبتدا و خبر و …)

2

8- التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

9- التشكیل

1

10 - اضواء قرآنیه ، فی رحاب نهج البلاغه

تذكرات :
در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول كتاب اختصاص داده شود .
در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های كتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.


بارم بندی درس عربی(2)سال دوم رشته های غیرعلوم انسانی

نمره

عناوین

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها
 و درك و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی كتاب

5/2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
- دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6-  طرح سؤال آزاد در زمینه ترجمه،مانند :اكمل الفراغ …یافتن ترجمه كلمات از طریق كلمات هم خانواده .

5/0

7-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- كاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

1

1- معرفه و نكره

5/2

2- اعراب فرعی

1

3- اعراب تقدیری و محلی

5/1

4- صفت و مضاف الیه

2

5- التحلیل الصرفی و الاعراب

1

6- التشكیل

نمره

عناوین

نوبت دوم :

5/0

1- معرفه و نكره

1

2- اعراب فرعی ، تقدیری و محلی

5/0

3- عدد

5/0

4- صفت و مضاف الیه

75/1

5-  اعراب فعل مضارع

75/0

6-  معلوم و مجهول

1

7-  افعال ناقصه

75/0

8-  حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس

75/1

9- الاعراب والتحلیل الصرفی

5/0

10- التشكیل

نمره

عناوین

شهریور :

5/0

1- معرفه و نكره

1

2- اعراب ظاهری (اصلی و فرعی )

75/0

3- اعراب تقدیری و محلی

5/0

4- صفت و مضاف الیه

5/1

5- اعراب فعل مضارع

75/0

6- معلوم و مجهول

5/0

7- افعال ناقصه

5/0

8- حروف مشبهه بالفعل

2

9- الاعراب والتحلیل الصرفی

1

10- التشكیل

تذكرات :

در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول كتاب اختصاص داده شود .
در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های كتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.


بارم بندی عربی (2) رشته ادبیات و علوم انسانی

نمره

عناوین

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ، دوم وشهریور)

الف- ترجمه عبارت ها و
درك و فهم متون
 (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی كتاب

2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4-  تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن.
- دادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن.
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6-  تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب- كاربرد قواعد در
عبارت ها (9 نمره)

2

1-  یادآوری مباحث سال گذشته شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نكره

5/1

3-  انواع اعراب

5/1

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

2

6-  التحلیل الصرفی و الاعراب 

1

7-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

نوبت دوم :

2

1-  معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

5/0

عدد

5/1

نواسخ

75/0

اضافه و توصیف

75/0

مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

75/1

التحلیل الصرفی و الاعراب

75/0

التشكیل

1

8-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

نمره

عناوین

شهریور :

1

1-  یادآوری شامل: جمله فعلیه، جمله اسمیه، ضمیر، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثی مزید

5/0

2-  معرفه و نكره

75/0

3-  انواع اعراب

75/0

4-  اعراب فعل مضارع

5/0

5-  معلوم و مجهول

5/0

6-  عدد

75/0

7-  نواسخ

5/0

8-  اضافه و توصیف

5/0

9-  مفعول فیه ،تصغیر و نسبت

2

10-  التحلیل الصرفی و الاعراب

5/0

11-  التشكیل

75/0

12-  اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه

تذكرات :
- دروس 9 و18برای مطالعه آزاد می باشد و در ارزشیابی لحاظ نمی شود.
- در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندی به نیمه اول كتاب اختصاص داده شود .
- درطرح سوالات سعی گردد درعبارت های كتاب تغییراتی داده شودوازدادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.


بارم بندی كتاب عربی(3) سال سوم رشته های غیر علوم انسانی

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون
 (11 نمره)

1- ارزشیابی پایانی نوبت اول :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

5/2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

5/1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعكس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

نمره

عناوین

ب : كا ربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

1

1-  شناخت فعل معتل و انواع آن

2

2- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و كاربرد آن

5/1

3 - مفعول مطلق و مفعول فیه

5/1

4- حال

2

5- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

6- التشكیل

نمره

عناوین

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره)

2 - ارزشیابی پایانی نوبت دوم و شهریور :

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

5/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه

2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

2

4- تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی و مفاهیم واژه ها از قبیل:
- دادن واژه های عربی و خواستن معادل فارسی آن و بالعكس
ـ دادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

5/0

6- تعریب

1

7-  ترجمه عباراتی خارج از كتاب مطابق با آنچه كه در كارگاه ترجمه درس هفتم آمده است.

نمره

عناوین

ب: كا ربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

1

1- شناخت فعل معتل وكاربرد صیغه های مختلف آن

1

2- مفعول مطلق و مفعول فیه

75/0

3-  حال

1

4-  تمییز

75/0

5- مستثنی

5/1

6- منادی ، حرف عطف، مضاعف

5/1

7- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

8-  التشكیل

75/0

9-  سوالاتی كه دبیر به اختیارخود از موضوعات مختلف كتاب طرح می كند.

تذكر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های كتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.


بارم بندی كتاب عربی (3) سال سوم رشته علوم انسانی

نمره

عنا وین

( مشترك در امتحان پایانی نوبت های اول ،دوم وشهریور)

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره)

3

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرینات و....

75/1

2- طرح سوالات چند گزینه ای در زمینه ترجمه باتوجه به الگوی كتاب

5/2

3- تهیه متن كوتاه متناسب با آموخته های دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

75/1

4- تصحیح اغلاط از قبیل كارگاه ترجمه

1

5- شناخت معانی ومفاهیم واژه ها ازقبیل:دادن واژه های عربی وخواستن معادل فارسی آن ودادن واژه های فارسی و خواستن معادل عربی آن ودادن واژه های عربی و خواستن مترادف یا متضاد آن.

1

6- تعریب

نمره

عناوین

نوبت اول :

ب: كاربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

75/1

1- یادآوری مباحث

5/0

2- شناخت فعل معتل و انواع آن

75/1

3- شناخت صیغه های مختلف فعل معتل و كاربرد آن

1

4- مفعول مطلق و مفعول له

1

5- توابع

2

6- الاعراب و التحلیل الصرفی

1

7- التشكیل

نمره

عناوین

نوبت دوم و شهریور :

1

1- یادآوری مباحث

1

2- ساختن صیغه های مختلف از فعل معتل

5/0

3- مفعول مطلق و مفعول له

5/0

4- توابع

5/0

5- حال

5/0

6- تمییز

5/0

منادی

5/0

استثناء

5/0

9- تعجب و مدح و ذم

1

10- بلاغت

75/1

11- الاعراب و التحلیل الصرفی

75/0

12- التشكیل

تذكر : در طرح سوالات سعی گردد در عبارت های كتاب تغییراتی داده شود و از دادن عین عبارت های كتاب خودداری شود.

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۲۸ساعت 20:6  توسط عادل اشکبوس  |